Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora – republicata la 22 aprilie 2009

 

Art. 1. ā€” (1) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor sunt asociatii fara scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimtamant al salariatilor, in vederea sprijinirii si intrajutorarii financiare a membrilor lor. Membrii unei case de ajutor reciproc a salariatilor pot fi numai persoane fizice salariate. Casele de ajutor reciproc ale salariatilor isi desfasoara activitatea exclusiv cu membrii acestora. (2) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor, constituite potrivit alin. (1), se pot asocia in uniuni teritoriale afiliate la Uniunea Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor din Romania, denumita in continuare Uniunea Nationala, in scopul reprezentarii la nivel national si international. Casele de ajutor reciproc nu pot fi afiliate in acelasi timp la doua sau mai multe uniuni teritoriale ale caselor de ajutor reciproc ale salariatilor. (3) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor au obligatia de a prezenta anual situatiile financiare uniunilor teritoriale judetene, Uniunii Nationale, precum si directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti. (4) Uniunea Nationala primeste, verifica si centralizeaza situatiile financiare anuale ale caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si ale uniunilor teritoriale ale acestora, in vederea depunerii la Ministerul Finantelor Publice.

Art. 2. ā€” (1) Obiectul de activitate al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor il constituie acordarea de imprumuturi cu dobanda catre membrii acestora. Dobanda la imprumuturi se reintoarce la fondul social al membrilor, dupa deducerea cheltuielilor statutare. (2) Uniunea Nationala, precum si uniunile constituite la nivel teritorial urmaresc asigurarea stabilitatii financiare a caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si presteaza servicii adaptate specificului activitatii acestora. (3) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor acorda imprumuturi numai membrilor lor, pe baza unor contracte de imprumut in forma scrisa, din care sa rezulte clar toti termenii si conditiile de acordare prevazute in statut. Contractele de imprumut sunt titluri executorii. (4) Prin dispozitiile statutare casele de ajutor reciproc ale salariatilor trebuie sa se asigure ca fondurile lor, rezervele si lichiditatile sunt suficiente pentru a asigura echilibrul structurii financiare si aplicarea regulilor de previziune si de risc in acordarea imprumuturilor.

Art. 3. ā€” (1) Fondurile utilizate de casa de ajutor reciproc pentru acordarea de imprumuturi membrilor sai sunt: fondul social al membrilor, constituit prin contributiile acumulate ale acestora, la care se adauga dobanzile anuale, fondurile proprii ale casei de ajutor reciproc si mijloacele banesti obtinute de la uniunea teritoriala judeteana sau de la Uniunea Nationala. (2) Casele de ajutor reciproc nu pot atrage depozite de orice natura sau fonduri rambursabile, altele decat cele prevazute la alin. (1). (3) Nu intra sub incidenta interdictiei prevazute la alin. (2) contributiile la fondul social al membrilor, in conditiile in care acesta se restituie la incetarea calitatii de membru.

Art. 4. ā€” (1) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor se pot infiinta de catre salariati sau alte persoane care obtin venituri de natura salariala, prin asociere, in unitatile in care acestia isi desfasoara activitatea sau la nivel teritorial. (2) Actul constitutiv si statutul casei de ajutor reciproc a salariatilor se depun, impreuna cu cererea pentru dobandirea personalitatii juridice, la judecatoria in a carei raza teritoriala aceasta isi are sediul.

Art. 5. ā€” Casele de ajutor reciproc ale salariatilor si uniunile acestora se constituie, se organizeaza si functioneaza ca persoane juridice potrivit dispozitiilor prezentei legi, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare.

Art. 6. ā€” Modul de asociere, de organizare si functionare a caselor de ajutor reciproc ale salariatilor se stabileste prin statutele proprii.

Art. 7. ā€” (1) Uniunea Nationala si uniunile teritoriale supravegheaza activitatea caselor de ajutor reciproc ale salariatilor. Controlul activitatilor desfasurate de casele de ajutor reciproc se efectueaza de catre Ministerul Finantelor Publice in conditiile legii. (2) Uniunea Nationala controleaza activitatea uniunilor teritoriale ale caselor de ajutor reciproc ale salariatilor. (3) Uniunea Nationala poate initia procedura de dizolvare a caselor de ajutor reciproc ale salariatilor sau a uniunilor teritoriale, in conditiile legii.

Art. 8. ā€” Actele si operatiunile caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, facute in legatura cu obiectul de activitate ala acestora, sunt scutite de orice impozite si taxe.

Art. 9. ā€” In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, care functioneaza in baza Decretului nr. 358/1949, vor pune de acord statutele proprii cu prevederile legale, inregistrandu-se la judecatoria in a carei raza teritoriala isi au sediul.

Art. 10. ā€” Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 358/1949 privind organizarea caselor de ajutor reciproc pe langa sindicate, precum si orice alte dispozitii contrare. Aceasta lege a fost republicata in temeiul dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 3 septembrie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 186/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 466 din 25 mai 2004, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

Legea nr. 122/1996 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 25 octombrie 1996 si a mai fost modificata si completata prin Legea nr. 135/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267 din 17 aprilie 2003.