LEGE nr.246 din 18 iulie 2005

pentru aprobarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia┼úii ┼či funda┼úii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 656/25 iul. 2005
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. – Se aprob─â Ordonan┼úa Guvernului nr.26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asocia┼úii ┼či funda┼úii, adoptat─â ├«n temeiul art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan┼úe ┼či publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr.39 din 31 ianuarie 2000, cu urm─âtoarele modific─âri ┼či complet─âri:
1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Persoanele fizice ┼či persoanele juridice care urm─âresc desf─â┼čurarea unor activit─â┼úi de interes general sau ├«n interesul unor colectivit─â┼úi ori, dup─â caz, ├«n interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asocia┼úii ori funda┼úii ├«n condi┼úiile prezentei ordonan┼úe.”
2. La articolul 2, litera c) va avea urm─âtorul cuprins:
„c) urm─ârirea realiz─ârii unui interes general, local sau de grup;”.
3. Articolul 4 va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 4. – Asocia┼úia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei ├«n┼úelegeri, pun ├«n comun ┼či f─âr─â drept de restituire contribu┼úia material─â, cuno┼čtin┼úele sau aportul lor ├«n munc─â pentru realizarea unor activit─â┼úi ├«n interes general, al unor colectivit─â┼úi sau, dup─â caz, ├«n interesul lor personal nepatrimonial.”
4. Articolul 6 va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 6. – (1) ├Än vederea dob├óndirii personalit─â┼úii juridice, membrii asocia┼úi ├«ncheie actul constitutiv ┼či statutul asocia┼úiei, ├«n form─â autentic─â sau atestat─â de avocat.
(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
a) datele de identificare a membrilor asocia┼úi: numele sau denumirea ┼či, dup─â caz, domiciliul sau sediul acestora; b) exprimarea voin┼úei de asociere ┼či precizarea scopului propus; c) denumirea asocia┼úiei; d) sediul asocia┼úiei; e) durata de func┼úionare a asocia┼úiei – pe termen determinat, cu indicarea expres─â a termenului, sau, dup─â caz, pe termen nedeterminat; f) patrimoniul ini┼úial al asocia┼úiei; activul patrimonial, ├«n valoare de cel pu┼úin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asocia┼úiei, este alc─âtuit din aportul ├«n natur─â ┼či/sau ├«n bani al asocia┼úilor. ├Än cazul aportului ├«n natur─â, forma autentic─â a actului constitutiv ┼či a statutului este obligatorie; g) componen┼úa nominal─â a celor dint├ói organe de conducere, administrare ┼či control ale asocia┼úiei; h) persoana sau, dup─â caz, persoanele ├«mputernicite s─â desf─â┼čoare procedura de dob├óndire a personalit─â┼úii juridice; i) semn─âturile membrilor asocia┼úi.
(3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
a) elementele prev─âzute la alin. (2), cu excep┼úia celor precizate la lit. g) ┼či h); b) precizarea scopului ┼či a obiectivelor asocia┼úiei; c) modul de dob├óndire ┼či de pierdere a calit─â┼úii de asociat; d) drepturile ┼či obliga┼úiile asocia┼úilor; e) categoriile de resurse patrimoniale ale asocia┼úiei; f) atribu┼úiile organelor de conducere, administrare ┼či control ale asocia┼úiei; g) destina┼úia bunurilor, ├«n cazul dizolv─ârii asocia┼úiei, cu respectarea dispozi┼úiilor art. 60.”
5. Articolul 7 va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 7. – (1) Oricare dintre membrii asocia┼úi, pe baza ├«mputernicirii date ├«n condi┼úiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de ├«nscriere a asocia┼úiei ├«n Registrul asocia┼úiilor ┼či funda┼úiilor aflat la grefa judec─âtoriei ├«n a c─ârei circumscrip┼úie teritorial─â urmeaz─â s─â-┼či aib─â sediul.
(2) Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente:
a) actul constitutiv; b) statutul asocia┼úiei; c) actele doveditoare ale sediului ┼či patrimoniului ini┼úial; d) dovada disponibilit─â┼úii denumirii eliberat─â de Ministerul Justi┼úiei sau, dup─â caz, refuzul motivat al eliber─ârii acesteia.
(3) Este interzis─â utilizarea ├«n denumirea asocia┼úiei a denumirilor specifice autorit─â┼úilor ┼či institu┼úiilor publice.
(4) ├Än cazul nerespect─ârii dispozi┼úiilor alin. (3), Ministerul Justi┼úiei va refuza motivat eliberarea dovezii disponibilit─â┼úii denumirii.”
6. La articolul 8, dup─â alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (21), cu urm─âtorul cuprins:
„(21) ├Än cadrul procedurii de verificare a legalit─â┼úii cererii de ├«nscriere ┼či a documentelor prev─âzute la art. 7 alin. (2), judec─âtorul desemnat de pre┼čedintele instan┼úei verific─â respectarea dispozi┼úiilor art. 7 alin. (3) ┼či poate dispune, prin ├«ncheiere motivat─â, ├«nscrierea asocia┼úiei ├«n Registrul asocia┼úiilor ┼či funda┼úiilor, chiar dac─â exist─â un refuz motivat al Ministerului Justi┼úiei de a elibera dovada disponibilit─â┼úii denumirii, pe care ├«l apreciaz─â ca ne├«ntemeiat.”
7. La articolul 8, alineatul (3) va avea urm─âtorul cuprins:
„(3) Odat─â cu efectuarea ├«nscrierii, ├«ncheierea prin care s-a dispus ├«nscrierea se comunic─â din oficiu, pentru eviden┼úa fiscal─â, organului financiar local ├«n a c─ârui raz─â teritorial─â se afl─â sediul asocia┼úiei, cu men┼úionarea num─ârului de ├«nscriere ├«n Registrul asocia┼úiilor ┼či funda┼úiilor.”
8. La articolul 9, alineatul (2) va avea urm─âtorul cuprins:
„(2) Dac─â neregularit─â┼úile constatate privesc dispozi┼úiile art. 40 alin. (2) din Constitu┼úie, pentru termenul fixat va fi citat ┼či parchetul de pe l├óng─â instan┼úa sesizat─â, c─âruia i se vor comunica, ├«n copie, cererea de ├«nscriere, ├«mpreun─â cu actul constitutiv ┼či statutul asocia┼úiei. ├Än acest caz punerea concluziilor de c─âtre procuror este obligatorie.”
9. La articolul 13, alineatele (2)-(4) vor avea urm─âtorul cuprins:
„(2) Filialele sunt entit─â┼úi cu personalitate juridic─â, put├ónd ├«ncheia, ├«n nume propriu, acte juridice ├«n condi┼úiile stabilite de asocia┼úie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot ├«ncheia acte juridice de dispozi┼úie, ├«n numele ┼či pe seama asocia┼úiei, numai pe baza hot─âr├órii prealabile a consiliului director al asocia┼úiei.
(3) Filiala se constituie prin hot─âr├órea adun─ârii generale a asocia┼úiei. Personalitatea juridic─â se dob├ónde┼čte de la data ├«nscrierii filialei ├«n Registrul asocia┼úiilor ┼či funda┼úiilor.
(4) ├Än vederea ├«nscrierii filialei, reprezentantul asocia┼úiei va depune cererea de ├«nscriere, ├«mpreun─â cu hot─âr├órea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului ┼či patrimoniului ini┼úial ale acesteia, la judec─âtoria ├«n a c─ârei circumscrip┼úie teritorial─â urmeaz─â s─â-┼či aib─â sediul filiala. Dispozi┼úiile art. 6 ┼či ale art. 9-12 sunt aplicabile ├«n mod corespunz─âtor.”
10. Dup─â articolul 13 se introduce un articol nou, articolul 131, cu urm─âtorul cuprins:
„Art. 131. – (1) Asocia┼úia ├«┼či poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale f─âr─â personalitate juridic─â.
(2) Sucursalele se constituie prin hotărâre a adunării generale.
(3) Sucursalele desf─â┼čoar─â activit─â┼úile date ├«n competen┼úa lor de c─âtre asocia┼úie.”
11. La articolul 15, alineatul (1) va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 15. – (1) Funda┼úia este subiectul de drept ├«nfiin┼úat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic ├«ntre vii ori pentru cauz─â de moarte, constituie un patrimoniu afectat, ├«n mod permanent ┼či irevocabil, realiz─ârii unui scop de interes general sau, dup─â caz, al unor colectivit─â┼úi.”
12. La articolul 17 alineatul (2), dup─â litera c) se introduce o liter─â nou─â, litera d), cu urm─âtorul cuprins:
„d) dovada disponibilit─â┼úii denumirii eliberat─â de Ministerul Justi┼úiei sau, dup─â caz, refuzul motivat al eliber─ârii acesteia.”
13. La articolul 17, alineatul (3) va avea urm─âtorul cuprins:
„(3) Dispozi┼úiile art. 17 alin. (1) ┼či alin. (2) lit. d), ale art. 8-12 ┼či ale art. 14 se aplic─â ├«n mod corespunz─âtor.”
14. La articolul 18, alineatul (1) va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 18. – (1) Funda┼úia ├«┼či poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hot─âr├órii consiliului director, prin care le este alocat patrimoniul.”
15. La articolul 19, alineatul (3) va avea urm─âtorul cuprins:
„(3) Dac─â funda┼úia dob├ónde┼čte personalitate juridic─â dup─â decesul fondatorului, efectele liberalit─â┼úilor f─âcute ├«n favoarea funda┼úiei anterior constituirii ei se vor produce de la data actului constitutiv, pentru funda┼úiile ├«nfiin┼úate prin acte ├«ntre vii, iar pentru funda┼úiile ├«nfiin┼úate prin testament, de la data mor┼úii testatorului.”
16. La articolul 23, alineatele (1) ┼či (2) vor avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 23. – (1) Hot─âr├órile luate de adunarea general─â ├«n limitele legii, ale actului constitutiv ┼či ale statutului sunt obligatorii chiar ┼či pentru membrii asocia┼úi care nu au luat parte la adunarea general─â sau au votat ├«mpotriv─â.
(2) Hot─âr├órile adun─ârii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozi┼úiilor cuprinse ├«n statut, pot fi atacate ├«n justi┼úie de c─âtre oricare dintre membrii asocia┼úi care nu au luat parte la adunarea general─â sau care au votat ├«mpotriv─â ┼či au cerut s─â se insereze aceasta ├«n procesulverbal de ┼čedin┼ú─â, ├«n termen de 15 zile de la data c├ónd au luat cuno┼čtin┼ú─â despre hot─âr├óre sau de la data c├ónd a avut loc ┼čedin┼úa, dup─â caz.”
17. Articolul 27 va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 27. – (1) Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori.
(2) Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Acesta poate fi o persoană din afara asociaţiei.
(3) ├Än cazul ├«n care asocia┼úia nu are obliga┼úia numirii unui cenzor, fiecare dintre asocia┼úi care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control.”
18. Dup─â articolul 27 se introduc dou─â articole noi, articolele 271 ┼či 272, cu urm─âtorul cuprins:
„Art. 271. – (1) Pentru asocia┼úiile cu mai mult de 100 de membri ├«nscri┼či p├ón─â la data ├«ntrunirii ultimei adun─âri generale, controlul financiar intern se exercit─â de c─âtre o comisie de cenzori.
(2) Comisia de cenzori este alc─âtuit─â dintr-un num─âr impar de membri. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.
(3) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.
(4) Regulile generale de organizare ┼či func┼úionare a comisiei de cenzori se aprob─â de adunarea general─â. Comisia de cenzori ├«┼či poate elabora un regulament intern de func┼úionare.
Art. 272. – ├Än realizarea competen┼úei sale cenzorul sau, dup─â caz, comisia de cenzori:
a) verific─â modul ├«n care este administrat patrimoniul asocia┼úiei; b) ├«ntocme┼čte rapoarte ┼či le prezint─â adun─ârii generale; c) poate participa la ┼čedin┼úele consiliului director, f─âr─â drept de vot; d) ├«ndepline┼čte orice alte atribu┼úii prev─âzute ├«n statut sau stabilite de adunarea general─â.”
19. Articolul 33 va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 33. – (1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asocia┼úiei se face prin ├«nscrierea modific─ârii ├«n Registrul asocia┼úiilor ┼či funda┼úiilor aflat la grefa judec─âtoriei ├«n a c─ârei circumscrip┼úie teritorial─â ├«┼či are sediul asocia┼úia, cu aplicarea corespunz─âtoare a prevederilor art. 8-12.
(2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de hotărârea adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea consiliului director.
(3) Despre schimbarea sediului se va face men┼úiune, dac─â este cazul, at├ót ├«n Registrul asocia┼úiilor ┼či funda┼úiilor aflat la grefa judec─âtoriei vechiului sediu, c├ót ┼či ├«n cel aflat la grefa judec─âtoriei noului sediu. ├Än acest scop, o copie a ├«ncheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicat─â din oficiu judec─âtoriei ├«n circumscrip┼úia c─âreia asocia┼úia urmeaz─â s─â-┼či aib─â noul sediu.”
20. Articolul 34 va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 34. – Dispozi┼úiile art. 33 se aplic─â ├«n mod corespunz─âtor ├«n cazul modific─ârii actului constitutiv sau a statutului funda┼úiei.”
21. Dup─â articolul 34 se introduc trei articole noi, articolele 341-343, cu urm─âtorul cuprins:
„Art. 341. – (1) Fuziunea se face prin absorb┼úia unei asocia┼úii de c─âtre o alt─â asocia┼úie sau prin contopirea a dou─â ori mai multe asocia┼úii pentru a alc─âtui o asocia┼úie nou─â.
(2) Divizarea se face prin ├«mp─âr┼úirea ├«ntregului patrimoniu al unei asocia┼úii care ├«┼či ├«nceteaz─â existen┼úa ├«ntre dou─â sau mai multe asocia┼úii existente ori care iau astfel fiin┼ú─â.
(3) Dispozi┼úiile alin. (1) ┼či (2) se aplic─â ┼či ├«n cazul fuziunii sau diviz─ârii unei funda┼úii.
Art. 342. – (1) ├Än cazul asocia┼úiilor, decizia de fuziune sau de divizare se ia prin hot─âr├órea a cel pu┼úin dou─â treimi din num─ârul total al membrilor organului de conducere.
(2) În cazul fundaţiilor, dispoziţiile art. 29 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.
Art. 343. – Dispozi┼úiile art. 39-44 din Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice ┼či persoanele juridice se aplic─â ├«n mod corespunz─âtor.”
22. Articolul 37 va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 37. – (1) ├Än cazul dizolv─ârii federa┼úiilor, dac─â nu se prevede altfel ├«n lege sau ├«n statut, bunurile r─âmase ├«n urma lichid─ârii se transmit, ├«n cote egale, c─âtre persoanele juridice constituente.
(2) Dispozi┼úiile alin. (1) se aplic─â prin asem─ânare ┼či ├«n cazul retragerii din federa┼úie a unei asocia┼úii sau funda┼úii.
(3) Retragerea din federa┼úie se poate face numai ├«n urma aprob─ârii de c─âtre cenzori sau exper┼úi independen┼úi a unui raport cu privire la exerci┼úiul financiar.”
23. Titlul capitolului VI va avea urm─âtorul cuprins:
„CAPITOLUL VI
Asocia┼úiile, funda┼úiile ┼či federa┼úiile recunoscute ca fiind de utilitate public─â”
24. La articolul 38, alineatul (1) va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 38. – (1) O asocia┼úie sau o funda┼úie poate fi recunoscut─â de Guvernul Rom├óniei ca fiind de utilitate public─â dac─â sunt ├«ntrunite cumulativ urm─âtoarele condi┼úii:
a) activitatea acesteia se desf─â┼čoar─â ├«n interes general sau al unor colectivit─â┼úi, dup─â caz; b) func┼úioneaz─â de cel pu┼úin 3 ani; c) prezint─â un raport de activitate din care s─â rezulte desf─â┼čurarea unei activit─â┼úi anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului s─âu, ├«nso┼úit de situa┼úiile financiare anuale ┼či de bugetele de venituri ┼či cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoa┼čterea statutului de utilitate public─â; d) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori ├«n parte este cel pu┼úin egal─â cu valoarea patrimoniului ini┼úial.”
25. Dup─â articolul 38 se introduce un articol nou, articolul 381, cu urm─âtorul cuprins:
„Art. 381. – ├Än sensul prezentei ordonan┼úe, prin utilitate public─â se ├«n┼úelege orice activitate care se desf─â┼čoar─â ├«n domenii de interes public general sau al unor colectivit─â┼úi.”
26. La articolul 39, alineatul (1) va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 39. – (1) Recunoa┼čterea unei asocia┼úii sau funda┼úii de utilitate public─â se face prin hot─âr├óre a Guvernului. ├Än acest scop, asocia┼úia sau funda┼úia interesat─â adreseaz─â o cerere Secretariatului General al Guvernului, care o ├«nainteaz─â, ├«n termen de 15 zile, ministerului sau organului de specialitate al administra┼úiei publice centrale ├«n a c─ârui sfer─â de competen┼ú─â ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea.”
27. La articolul 39, dup─â alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu urm─âtorul cuprins:
„(11) Cererea prev─âzut─â la alin. (1) va fi ├«nso┼úit─â, pe l├óng─â dovada ├«ndeplinirii condi┼úiilor prev─âzute la art. 38 alin. (1), de urm─âtoarele documente:
a) copii de pe actul constitutiv ┼či de pe statutul asocia┼úiei sau funda┼úiei; b) copie de pe dovada dob├óndirii personalit─â┼úii juridice; c) dovada privind bonitatea asocia┼úiei sau funda┼úiei, emis─â de banca la care are deschis contul; d) copie de pe dovada privind situa┼úia juridic─â a sediului asocia┼úiei sau funda┼úiei; e) numele ┼či adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea ┼či sediul persoanelor juridice, cu care asocia┼úia sau funda┼úia colaboreaz─â ├«n mod frecvent ├«n vederea realiz─ârii obiectului s─âu de activitate pentru care aceasta solicit─â recunoa┼čterea statutului de utilitate public─â.”
28. La articolul 39, alineatul (3) va avea urm─âtorul cuprins:
„(3) ├Än vederea stabilirii autorit─â┼úii prev─âzute la alin. (1), persoanele interesate sunt obligate s─â pun─â la dispozi┼úie Secretariatului General al Guvernului toate informa┼úiile necesare rezolv─ârii cererii.”
29. Articolul 40 va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 40. – (1) Autoritatea administrativ─â competent─â este obligat─â ca, ├«n termen de 60 de zile, s─â examineze cererea ┼či ├«ndeplinirea condi┼úiilor prev─âzute de lege. ├Än cazul ├«n care constat─â ├«ndeplinirea acestor condi┼úii, autoritatea administrativ─â competent─â va propune Guvernului Rom├óniei recunoa┼čterea. ├Än caz contrar aceasta va transmite persoanelor juridice solicitante un r─âspuns motivat, ├«n termen de 30 de zile de la data lu─ârii deciziei.
(2) ├Än cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prev─âzute la alin. (1), precum ┼či a tuturor documentelor necesare lu─ârii deciziei, Guvernul Rom├óniei decide asupra propunerii de recunoa┼čtere. Dac─â propunerea se respinge, solu┼úia va fi comunicat─â asocia┼úiei sau funda┼úiei de c─âtre autoritatea administrativ─â la care s-a ├«nregistrat cererea de recunoa┼čtere, ├«n termen de 120 de zile de la data depunerii cererii ┼či a documentelor necesare lu─ârii deciziei.”
30. La articolul 41, literele a), e) ┼či f) vor avea urm─âtorul cuprins:
„a) dreptul de a i se atribui ├«n folosin┼ú─â gratuit─â bunurile proprietate public─â;
………………………………………………………………………………. e) obliga┼úia de a comunica autorit─â┼úii administrative competente orice modific─âri ale actului constitutiv ┼či ale statutului, precum ┼či rapoartele de activitate ┼či situa┼úiile financiare anuale; autoritatea administrativ─â are obliga┼úia s─â asigure consultarea acestor documente de c─âtre orice persoan─â interesat─â; f) obliga┼úia de a publica, ├«n extras, ├«n termen de 3 luni de la ├«ncheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate ┼či situa┼úiile financiare anuale ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea a IV-a, precum ┼či ├«n Registrul na┼úional al persoanelor juridice f─âr─â scop patrimonial. Modelul extrasului situa┼úiilor financiare se aprob─â prin ordin al ministrului finan┼úelor publice.”
31. La articolul 41, litera b) se abrog─â.
32. La articolul 42, alineatul (4) va avea urm─âtorul cuprins:
„(4) ├Ämprejur─ârile prev─âzute la alin. (2) ┼či (3) pot fi sesizate autorit─â┼úii administrative competente, Ministerului Justi┼úiei sau Guvernului de c─âtre orice persoan─â fizic─â sau persoan─â juridic─â interesat─â.”
33. Articolul 43 va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 43. – (1) ├Än eviden┼úele contabile ale asocia┼úiei sau funda┼úiei se vor ├«nregistra separat bunurile achizi┼úionate sau edificate din bani publici. ├Än cazul dizolv─ârii asocia┼úiei sau funda┼úiei recunoscute ca fiind de utilitate public─â, bunurile provenite din resurse bugetare ┼či r─âmase ├«n urma lichid─ârii se vor repartiza, prin hot─âr├óre a Guvernului, c─âtre alte asocia┼úii ori funda┼úii cu scop similar sau c─âtre institu┼úii publice cu acela┼či obiect de activitate.
(2) ├Än cazul dizolv─ârii, celelalte bunuri r─âmase ├«n patrimoniul asocia┼úiei sau funda┼úiei vor fi repartizate conform dispozi┼úiilor art. 60.”
34. Articolul 44 va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 44. – Litigiile referitoare la recunoa┼čterea utilit─â┼úii publice a asocia┼úiilor ┼či funda┼úiilor se solu┼úioneaz─â potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.”
35. Articolul 45 va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 45. – (1) Dispozi┼úiile prezentului capitol referitoare la condi┼úiile recunoa┼čterii statutului de utilitate public─â, precum ┼či la drepturile ┼či obliga┼úiile asocia┼úiilor sau funda┼úiilor recunoscute ca fiind de utilitate public─â se aplic─â ├«n mod corespunz─âtor ┼či federa┼úiilor.
(2) O federa┼úie poate fi recunoscut─â de Guvernul Rom├óniei ca fiind de utilitate public─â dac─â cel pu┼úin dou─â treimi din num─ârul asocia┼úiilor ┼či funda┼úiilor care o alc─âtuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate public─â.”
36. La articolul 46 alineatul (1), litera f) va avea urm─âtorul cuprins:
„f) resurse ob┼úinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;”.
37. Articolul 47 va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 47. – Asocia┼úiile, funda┼úiile ┼či federa┼úiile pot ├«nfiin┼úa societ─â┼úi comerciale. Dividendele ob┼úinute de asocia┼úii, funda┼úii ┼či federa┼úii din activit─â┼úile acestor societ─â┼úi comerciale, dac─â nu se reinvestesc ├«n acelea┼či societ─â┼úi comerciale, se folosesc ├«n mod obligatoriu pentru realizarea scopului asocia┼úiei, funda┼úiei sau federa┼úiei.”
38. Articolul 48 va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 48. – Asocia┼úiile, funda┼úiile ┼či federa┼úiile pot desf─â┼čura orice alte activit─â┼úi economice directe dac─â acestea au caracter accesoriu ┼či sunt ├«n str├óns─â leg─âtur─â cu scopul principal al persoanei juridice.”
39. La articolul 49, alineatul (2) va avea urm─âtorul cuprins:
„(2) Autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale ├«ntocmesc liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor prev─âzute la alin. (1). Listele de prioritate se realizeaz─â pe baza unor proceduri de evaluare cuprinz├ónd ├«n mod explicit criteriile folosite. Autorit─â┼úile au obliga┼úia de a face publice aceste proceduri ├«nainte de utilizarea lor.”
40. Articolul 51 va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 51. – (1) ├Än cadrul Camerelor Parlamentului, Administra┼úiei Preziden┼úiale, aparatului de lucru al Guvernului, institu┼úiei Avocatul Poporului, autorit─â┼úilor administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administra┼úiei publice centrale ┼či autorit─â┼úilor administra┼úiei publice locale func┼úioneaz─â structuri pentru rela┼úia cu mediul asociativ. Acolo unde asemenea structuri lipsesc, ele se vor constitui.
(2) Autorit─â┼úile publice men┼úionate la alin. (1) se vor consulta cu reprezentan┼úii asocia┼úiilor ┼či funda┼úiilor care ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea ├«n sfera lor de competen┼ú─â, ├«n vederea stabilirii unor programe sau activit─â┼úi comune.”
41. Articolul 53 va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 53. – Litigiile n─âscute ├«n leg─âtur─â cu aplicarea dispozi┼úiilor prezentului capitol se solu┼úioneaz─â ├«n conformitate cu Legea nr. 554/2004.”
42. La articolul 55 alineatul (1), litera c) va avea urm─âtorul cuprins:
„c) imposibilitatea constituirii adun─ârii generale sau a consiliului director ├«n conformitate cu statutul asocia┼úiei, dac─â aceast─â situa┼úie dureaz─â mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea general─â sau, dup─â caz, consiliul director trebuia s─â se constituie;”.
43. La articolul 56, alineatul (2) va avea urm─âtorul cuprins:
„(2) Instan┼úa competent─â s─â hot─ârasc─â dizolvarea este judec─âtoria ├«n circumscrip┼úia c─âreia asocia┼úia ├«┼či are sediul.”
44. Articolul 57 va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 57. – Asocia┼úia se poate dizolva ┼či prin hot─âr├órea adun─ârii generale. ├Än termen de 15 zile de la data ┼čedin┼úei de dizolvare, hot─âr├órea adun─ârii generale se depune la judec─âtoria ├«n a c─ârei circumscrip┼úie teritorial─â ├«┼či are sediul, pentru a fi ├«nscris─â ├«n Registrul asocia┼úiilor ┼či funda┼úiilor.”
45. La articolul 61, alineatul (4) va avea urm─âtorul cuprins:
„(4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate ├«n condi┼úiile legii.”
46. La articolul 71, alineatul (1) va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 71. – (1) Asocia┼úia sau funda┼úia ├«nceteaz─â a fiin┼úa la data radierii din Registrul asocia┼úiilor ┼či funda┼úiilor.”
47. La articolul 74, alineatul (2) va avea urm─âtorul cuprins:
„(2) Asocia┼úiile ┼či funda┼úiile recunoscute ca fiind de utilitate public─â sunt obligate s─â comunice Ministerului Justi┼úiei, ├«n extras, copii de pe rapoartele de activitate ┼či situa┼úiile financiare anuale, ├«nso┼úite de dovada eliberat─â de Regia Autonom─â ┬źMonitorul Oficial┬╗ c─â s-a solicitat publicarea acestora ┼či ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea a IV-a.”
48. Titlul capitolului XI va avea urm─âtorul cuprins:
„CAPITOLUL XI
Dispozi┼úii privind persoanele juridice str─âine f─âr─â scoppatrimonial”
49. La articolul 79, litera b) va avea urm─âtorul cuprins:
„b) va stabili forma ┼či con┼úinutul certificatelor de ├«nscriere prev─âzute la art. 12 alin. (1) ┼či la art. 17 alin. (3), precum ┼či condi┼úiile de eliberare a dovezii men┼úionate la art. 7 alin. (2) lit. d).”
Art. II. – Asocia┼úiile, funda┼úiile, uniunile, federa┼úiile ┼či grup─ârile de persoane juridice care nu posed─â certificatul prev─âzut la art. 12 alin. (1) din Ordonan┼úa Guvernului nr.26/2000 vor solicita eliberarea acestuia ├«n termen de un an de la intrarea ├«n vigoare a prezentei legi.
Art. III. – La data intr─ârii ├«n vigoare a prezentei legi se abrog─â Ordonan┼úa Guvernului nr.37/2003 pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asocia┼úii ┼či funda┼úii, publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr.62 din 1 februarie 2003.
Aceast─â lege a fost adoptat─â de Parlamentul Rom├óniei, cu respectarea prevederilor art. 75 ┼či ale art. 76 alin. (2) din Constitu┼úia Rom├óniei, republicat─â.
PRE┼×EDINTELE CAMEREI DEPUTA┼óILOR
ADRIAN N─éSTASE
PRE┼×EDINTELE SENATULUI
NICOLAE V─éC─éROIU
Bucure┼čti, 18 iulie 2005.
Nr. 246.