GDPR

(General Data Protection Regulation)

Conform regulamentului EU 679/2016

 

A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci va informeaza ca începand cu data de 25 Mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) cunoscut ca si GDPR (General Data Protection Regulation). Asta inseamna ca orice Operator/entitate care prelucreaza date cu caracter personal trebuie sa aplice aceste noi cerinte si sa ofere intr-un mod transparent informatii cu privire la modul in care sunt prelucrate datele.

 

Exemplu de categorii de date prelucrate = Datele cu caracter personal (prenumele, numele, data nasterii, adresa, nr. de telefon si adresa de e-mail, etc…)

 

Persoana vizata in sensul Regulamentului GDPR = persoana fizica identificata sau identificabila (care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare: nume, numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul/mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale). Persoana vizata poate fi solicitantul unui serviciu oferit de catre Operator, precum si orice alta persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt transmise catre Operator (cu titlu exemplificativ un membru societar sau potential membru,un utilizator al site-ului Operatorului etc.).

 

Prelucrarea datelor personale: inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea

Potrivit Regulamentului GDPR, in calitate de persoana vizata beneficiati de un cumul de drepturi, respectiv:

 

a.Dreptul la informare si acces la date cu caracter personal: dreptul de a obtine o confirmare a faptului ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective.

 

b.Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului si de a obtine, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc si/sau de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mentiunea ca in cazul unui cont online aceste modificari le puteti efectua personal din sectiunea de editare a datelor contului.

 

c.Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica anumite motive mentionate in Regulamentul GDPR.

 

d.Dreptul la restrictionarea prelucrarii: dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri.

 

e.Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si de a le transmite catre un al operator.

 

f.Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in conditiile Regulamentului GDPR.

 

g.Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

 

h.Dreptul sa va adresati printr-o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in situatia in care considerati ca datele dumneavoastra nu au fost prelucrate in conformitate cu prevederile legale.

 

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la literele (a-h) de mai sus, puteţi înainta către A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci o cerere scrisă, datată şi semnată, în orice sucursală sau puteţi transmite o astfel de cerere pe e-mail: unireatecuci@yahoo.com.

 

Care sunt datele pasibil a fi prelucrate

Vă informăm că A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci poate prelucra urmatoarele categorii de Date Personale:

A.Date Personale pe care dumneavoastră (persoana vizata) ni le puneţi la dispozitie, cum ar fi:

a.date de identificare a persoanei fizice: numele şi prenumele, iniţiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/reşedinţă, codul numeric personal/ cod unic de identificare,date despre starea civilă, numărul de telefon fix/mobil,serie şi număr act de identitate, serie/număr paşaport în cazul persoanelor nerezidente sau alte date având funcţia de identificare, colectate prin efectuarea de copii ale documentelor care le conţin, sau transmise de către persoana vizată pe suport informatic;

b.profesia/locul de muncă;

c.informații financiare şi fiscale (inclusiv venituri, impozite, taxe, contribuții şi alte sume datorate bugetului de stat realizate din orice fel de activități: salariale, autorizate /independente/ liberale, pensii, asigurări sociale, inchirieri etc.);

d.imagini foto si video,inclusiv sisteme de supraveghere video cu circuit închis (CCTV), atunci când dumneavoastră vă prezentaţi la sucursalele A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci;

e.informaţii asupra proprietăților mobiliare/imobiliare (inclusiv înscrieri în Cartea funciară, AEGRM etc.);

f.specimen de semnătură;

Aceste date sunt necesare pentru activităţi precum: pregătirea ofertei de produse si servicii financiare, determinarea bonității şi solvabilității, incheierea, executarea, modificarea sau încetarea Contractului, încasari şi plaţi în fondul social, autentificare în sistemele C.A.R., soluţionarea reclamaţiilor,plăţi ajutoare de deces , înscriere in asociaţie,plata contribuţiei la deces. În ceea ce priveste prelucrarea CNP si a altor date de identificare, aceasta prelucrare este bazată pe obligaţia legală a Operatorului, ca instituţie financiară, de a-şi identifica şi cunoaşte membrii, in scopul prevenirii spălării banilor şi combaterii terorismului.

Prelucrarea imaginilor foto si video este bazată pe obligaţia legală a Operatorului, ca unitate financiară, pentru identificarea/ recunoaşterea persoanelor şi evidenţa accesului acestora în sucursalele A.A.R.D.-C.A.R UNIREA Tecuci., în scopul asigurării pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor.

Refuzul dumneavoastră de a ne furniza aceste date, ne va pune în imposibilitatea de a va furniza produsele şi/sau serviciile financiare dorite sau de a vă răspunde solicitării adresate A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci.

B.Date Personale pe care A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci le prelucrează în legatură cu furnizarea serviciilor financiare, cum ar fi:

a.datele privind tranzacţiile efectuate (informaţii privind modul în care sunt folosite produsele si serviciile financiare, împrumuturile acordate sau orice servicii ce fac obiectul Contractului);

b.date privind bonitatea, pentru produsele de creditare;

c.date comerciale (cum ar fi numărul şi tipul de produse/servicii financiare achiziţionate, modalităţiile de plată, termenul de plată şi istoricul plăţilor, preferinţele privind modalităţile de plată a ratelor la credite).

 

Temeiul pentru care prelucram datele personale

Prelucrarile datelor dumneavoastră pot avea ca temei:

a.incheierea sau executarea Contractului (de ex. determinarea solvabilităţii dumneavoastră);

b.obligaţia legală a Operatorului (raportările către autorităţi publice, prelucrarea datelor de identificare pentru conformarea cu obligaţiile legale impuse de reglementările împotriva spălării banilor si combaterii terorismului etc.);

c.interesul legitim al Operatorului (de ex. prevenirea şi combaterea fraudelor în domeniul financiar, recuperarea creanţelor);

d.consimţământul persoanei vizate (de ex. transmiterea de comunicări de marketing: oferte promoţionale, lansări de noi produse şi servicii, informaţii despre fonduri si servicii conexe, despre produse de economisire şi creditare avantajoase, despre îmbunătăţiri aduse produselor şi serviciilor din portofoliu etc.)

 

Care este scopul prelucrarii datelor personale

Datele Dumneavoastră vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri:

1.pregătirea ofertei de servicii financiare, încheierea,executarea, modificarea sau încetarea Contractului, deschiderea fondului, furnizarea produselor şi serviciilor financiare, încasari şi plaţi, răspunsuri la solicitări/ reclamaţii,notificări;

2.furnizarea serviciului de relaţii cu membrii, transmiterea de informări şi notificări, oferirea de servicii de asistenţă tehnică/consiliere;

3.verificare sold împrumut, sold fond social, istoric operaţiuni, pentru a vă răspunde solicitarilor adresate A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci;

4.verificarea şi recuperarea debitelor;

5.detectarea si prevenirea fraudelor în domeniul financiar;

6.pentru activitatile de control si de audit intern sau extern;

7.marketing, prin transmiterea de comunicări comerciale privind oferte promotionale, produse si servicii noi sau existente, despre produse de economisire si creditare avantajoase etc.

8.efectuarea de studii si statistici interne, studii de piaţă, aplicarea de chestionare de satisfactie etc.

 

Cand puteti fi supus unei decizii automate

În situatia în care solicitaţi un produs de creditare de la A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci,noi vă vom evalua solvabilitatea si potentialul risc de credit si de fraudă. Procesul de evaluare a solvabilitătii si a gradului de risc de credit si de fraudă poate implica luarea de decizii automate, pe baza profilului de risc al persoanei vizate. Luarea deciziilor automate este necesară pentru încheierea, executarea si modificarea Contractului de Credit.

Cui putem transmite datele Dumneavoastra ?

Categoriile de destinatari ai datelor personale colectate si prelucrate de către A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci pot fi:

-alti furnizori de servicii/ produse financiare subcontractanti ai Operatorului în vederea executării Contractului;

-societăţi ce ofera servicii de tip posta /curierat;

-partenerii contractuali ai A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci, în vederea promovării produselor si serviciilor comercializate de acestia;

-autorităti publice (BNR, ANAF, Ministerul Finantelor Publice, Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului etc.);

-instanţe de judecată sau arbitrale, precum şi autorităţi competente să cerceteze săvârşirea de fapte penale, la solicitarea acestora, executori judecătoreşti şi  practicieni in insolventa;

-furnizori de servicii, parteneri contractuali ai A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci ce oferă asistenţă în vederea furnizării, activării, instalării, operării, asigurării mentenanţei serviciilor furnizate de A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci;

-alti mandatari/ subcontractori ai A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci de ex: notar, societăţi de avocatură…

Cât timp vor fi păstrate datele Dimneavoastră

Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata contractuală până la expirarea obligaţiilor contractuale şi termenele de arhivare, atât legale cât şi interne.

Datele Personale colectate de Operator vor fi prelucrate:

-pe toata perioada executării Contractului

-ulterior încetarii Contractului, pentru o perioadă stabilită conform reglementărilor interne

-ulterior expirării perioadei de retenţie, în cazul în care păstrarea Datelor Personale colectate este necesară în conformitate cu legislaţia aplicabilă in domeniul financiar, însă fără a depăşi durata maximă prevazută de aceasta, sau termenele de retenţie prevăzute de legislaţie si de politica de retenţie stabilită la nivelul Operatorului.

Ca regulă generală, Datele Personale colectate în vederea transmiterii de comunicări comerciale vor fi prelucrate în acest scop până la data retragerii consimţământului exprimat de persoana vizată sau, după caz, conform politicii de retenţie stabilită la nivelul Operatorului.

 Informatiile prezentate mai sus, vor fi permanent la dispoziţia dumneavoastră, în formă actualizată, pe site-ul www.unireatecuci.ro respectiv, la cerere, în format fizic, în orice sucursală a A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci.