Prezentat si aprobat in sedinta din 03.02.2018

                                                                          Publicat pe site in 23.01.2018

 

RAPORT DE ACTIVITATE

al Comisiei de Cenzori A.A.R.D.- C.A.R. Unirea Tecuci

privind verificarea economico-financiara pentru perioada

1 ianuarie 2017- 31 decembrie 2017

 

DOAMNELOR SI DOMNILOR,

                     Subsemnaţii:    -Nastase Margareta

                                               -Pamfile Elena   

                                         -Ţucaş Doina

                             În calitate de membri ai Comisiei de Cenzori ai A.A.R.D.- C.A.R. Unirea Tecuci , în îndeplinirea atribuţiunilor încredinţate de Adunarea Generală, am procedat la verificarea privind activitatea desfăşurată în anul 2017, a modului de administrare şi utilizare a mijloacelor materiale şi băneşti din patrimoniu.

Comisia de cenzori isi desfasoara activitatea in baza Contractelor de Mandat incheiate in urma Hotararii Adunarii Generale din  25 martie 2017 si a art.1532- 1559 Cod civil, tinand cont de prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 si  a Ordonantei de Guvern nr.26/2000.

Cu ocazia verificarilor efectuate s-a urmarit respectarea prevederilor Statutului Asociatiei UNIREA Tecuci, adoptata in forma finala la Adunarea Generala din anul 2010, cat si a legislatiei in vigoare privitoare la asociatii si fundatii.

Obiectivele principale urmarite de comisia de cenzori au fost:

corectitudinea inregistrarilor zilnice a documentelor de incasari si plati in registrul de casa si respectarea cronologiei acestora; astfel,au fost verificate un numar total de  151.844 chitante emise de catre operatorii casieri ai asociatiei; rulajul incasarilor prin casa in anul 2017 a fost in valoare totala de 44.322.549.14 lei.

realitatea si legalitatea platilor efectuate cu numerar:

-s-a verificat corectitudinea calculului la plata unui numar de  3552 ajutoare de deces in valoare totala de 9.728.400 lei.

-a unui numar de 4384 cereri si contracte de imprumut aprobate la plata impreuna cu documentele girantilor anexate in valoare totala de 26.955.520 lei;

-rulajul platilor prin casa in anul 2017 a fost in valoare totala de 43.175.549.16 lei.

 

corectitudinea inregistrarilor zilnice a incasarilor din extrasele de cont prin depuneri in cont si madate postale, precum si realitatea si legalitatea platilor efectuate din conturile bancare ale asociatiei.

         -rulajul total al operatiunilor prin banci in anul 2017 a fost de 20.788.999.68 lei la incasari si de 20.310.985.41 lei la plati.  

-Organizarea evidenţei contabile şi circuitul documentelor.

Se foloseşte planul de conturi specific activităţilor desfasurate, cât şi imprimatele necesare.

Lunar se întocmesc note contabile şi se operează în fişe.Cererile de împrumut, înscriere sau retragere sunt completate cu toate datele cerute de formulare şi au toate vizele

 

 

Corectitudinea inregistrarilor efectuate in bazele de date si corespondenta inregistrarilor sintetice cu situatiile analitice din baza de date

In acest scop s-au verificat  soldurile fiselor membrilor asociati in corespondenta cu balanta sintetica, precum si legalitatea si existenta documentelor justificative a  cheltuielilor efectuate.

   

-Existenta faptica a numerarului si a altor valori.In acest sens, au fost  inventariate lunar cele doua casierii ale unitatii si nu s-au constatat diferente.

 

       -Inventarierea patrimoniului asociatiei.

     Comisia de cenzori a efectuat inventarierea intregului patrimoniu in conformitate cu Legea 82/1991 si OMFP 2861/2009 si nu au fost constatate diferente intre inventarul faptic si cel scriptic.

Controlul financiar preventiv –comisia a urmarit modul in care a fost exercitat controlul financiar – preventiv la nivelul asociatiei si daca toate documentele de cheltuieli au fost aprobate conform statutului.

 

Recuperarea debitelor restante. Au fost  verificate 43  dosare de executare silita intocmite pentru incasarea debitelor restante, urmarindu-se lunar situatia recuperarii acestora.

 

Verificarea modului de calcul si plata la termenele legale a impozitelor si taxelor datorate de asociatie catre bugetul de stat, bugetele asigurarilor sociale si bugetul local. Calculul si platile au fost efectuate conform reglementarilor legale.

         

    Comisia de cenzori a verificat si certificat lunar balanta de verificare a societatii. Urmare a verificarilor efectuate in cursul intregului an nu au fost constatate diferente, nereguli sau abateri de la normele legale drept pentru care apreciem activitatea asociatiei ca fiind foarte buna din punct de vedere al respectarii normelor contabile.

 

 

 

SEF COMISIE CENZORI

 

NASTASE MARGARETA