Prezentat si aprobat in sedinta din 31.01.2020

Publicat pe site in 22.01.2020

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE

al Comisiei de Cenzori A.A.R.D.- C.A.R. Unirea Tecuci

privind verificarea economico-financiara pentru perioada

1 ianuarie 2019- 31 decembrie 2019

 

 

DOAMNELOR SI DOMNILOR,

Subsemnatele: -Nastase Margareta

                               -Pamfile Elena   

                               -Ţucaş Doina

                  În calitate de membri ai Comisiei de Cenzori ai A.A.R.D.- C.A.R. Unirea Tecuci , în îndeplinirea atribuţiunilor încredinţate de Adunarea Generală, am procedat la verificarea privind activitatea desfăşurată în anul 2019, a modului de administrare şi utilizare a mijloacelor materiale şi băneşti din patrimoniu.

                 Comisia de cenzori isi desfasoara activitatea in baza Contractelor de Mandat incheiate in urma Hotararii Adunarii Generale din  25 martie 2017 si a art.1532- 1559 Cod civil, tinand cont de prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 si  a Ordonantei de Guvern nr.26/2000.

                 Cu ocazia verificarilor efectuate s-a urmarit respectarea prevederilor Statutului Asociatiei UNIREA Tecuci, adoptata in forma finala la Adunarea Generala din anul 2010 cu modificarile ulterioare comunicate Grefei Tribunalului Tecuci, cat si a legislatiei in vigoare privitoare la asociatii si fundatii.

 

Obiectivele principale urmarite de comisia de cenzori au fost:

A.-corectitudinea inregistrarilor zilnice a documentelor de incasari si plati in registrul de casa si respectarea cronologiei acestora; astfel,au fost emise un numar total de  118.563 chitante de catre operatorii casieri ai asociatiei;comisia de cenzori nu a constatat deficiente in timpul controlului.

Astfel,

rulajul incasarilor prin casa la cele doua sectiuni AARD si CAR in anul 2019 a fost in valoare totala de 48.585.292,25 lei.

B.-realitatea si legalitatea platilor efectuate cu    numerar:

S-a verificat corectitudinea calculului la plata unui numar de  3.302 ajutoare de deces in valoare totala de 9.321.800 lei, situatia pe puncte de lucru prezentandu-se astfel:

– Tecuci– 2.508 ajutoare in suma de  7.121.450 lei;

– Focsani-  382 ajutoare in suma de  1.067.400 lei;

– Galati –  393 ajutoare in suma de  1.079.550 lei;

– Panciu –   19 ajutoare in suma de     50.200 lei;

– Tg. Ocna-   1 ajutor   in suma de      3.200 lei.

In cadrul sectiunii CAR s-a verificat legalitatea si corectitudinea documentelor care au stat la baza  unui numar de 3.704 cereri si contracte de imprumut aprobate la plata impreuna cu documentele girantilor anexate, in valoare totala de 29.260.740 lei;

Situatia pe puncte de lucru se prezinta astfel:

-Tecuci– 3.109 împrumuturi in valoare de 23.879.200 lei;

-Focsani– 337 imprumuturi in valoare de 2.783.800 lei;

-Galati – 234 imprumuturi in valoare de 2.388.840 lei ;

-Panciu –  24 imprumuturi in valoare de   208.900 lei.

 C.-corectitudinea inregistrarilor zilnice a incasarilor din extrasele de cont prin depuneri in cont si mandate postale, precum si realitatea si legalitatea platilor efectuate din conturile bancare ale asociatiei.

Astfel,

        -rulajul total al operatiunilor prin banci in anul 2019                            a fost de 25.239.222.12 lei la incasari si de 25.777.494.35 lei la plati.

 D.-Organizarea evidenţei contabile şi circuitul documentelor.

Se foloseşte planul de conturi specific activităţilor desfasurate, cât şi imprimatele necesare.

Lunar se întocmesc note contabile şi se operează în fişe. Cererile de împrumut, înscriere sau retragere sunt completate cu toate datele cerute de formulare şi au toate vizele.

E.-Corectitudinea inregistrarilor efectuate in bazele de date si corespondenta inregistrarilor sintetice cu situatiile analitice din baza de date.

In acest scop s-au verificat soldurile fiselor membrilor asociati in corespondenta cu balanta sintetica, precum si legalitatea si existenta documentelor justificative a  cheltuielilor efectuate.

 Referitor la numarul de membri inscrisi in cursul anului 2019, pe cele doua activitati  situatia se prezinta astfel :

AARD – total inscrisi 1.374 membri, din care

         – Tecuci     1.074 membri

         – Focsani      169 membri

         – Galati        84 membri

         – Panciu        47 membri

CAR  – total inscrisi   382 membri, din care

         – Tecuci       252 membri

         – Focsani       71 membri

         – Galati        46 membri

         – Panciu        13 membri

F.-Inventarierea patrimoniului asociatiei.

 -Existenta faptica a numerarului si a altor valori.In acest sens, au fost  inventariate lunar cele doua casierii ale unitatii si nu s-au constatat diferente.

 Comisia de cenzori a efectuat inventarierea intregului patrimoniu in conformitate cu Legea 82/1991 si OMFP 2861/2009 si nu au fost constatate diferente intre inventarul faptic si cel scriptic.

 –Controlul financiar preventiv –comisia a urmarit modul in care a fost exercitat controlul financiar – preventiv la nivelul asociatiei si daca toate documentele de cheltuieli au fost aprobate conform statutului.

Verificarea modului de calcul si plata la termenele legale a impozitelor si taxelor datorate de asociatie catre bugetul de stat, bugetele asigurarilor sociale si bugetul local. Calculul si platile au fost efectuate conform reglementarilor legale.

Comisia de cenzori a verificat si certificat lunar balanta de verificare a societatii. Urmare a verificarilor efectuate in cursul intregului an nu au fost constatate diferente, nereguli sau abateri de la normele legale drept pentru care apreciem activitatea asociatiei ca fiind foarte buna din punct de vedere al respectarii normelor contabile.

 

 

 

SEF COMISIE CENZORI

NASTASE MARGARETA