Legea 122/1996 -16 octombrie 1996-republicată privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora (publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 22 aprilie 2009)

Notă *) Republicată în temeiul dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2003 care modificã şi completeazã Legea 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 3 septembrie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 186/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 mai 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 122/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 25 octombrie 1996 şi a mai fost modificată şi completată prin Legea nr. 135/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 17 aprilie 2003.

Articolul 1

(1) Casele de ajutor reciproc ale salariaţilor sunt asociaţii fără scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimţământ al salariaţilor, în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare a membrilor lor. Membrii unei case de ajutor reciproc a salariaţilor pot fi numai persoane fizice salariate. Casele de ajutor reciproc ale salariaţilor îşi desfăşoară activitatea exclusiv cu membrii acestora.

(2) Casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, constituite potrivit alin. (1), se pot asocia în uniuni teritoriale afiliate la Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România, denumită în continuare Uniunea Naţională, în scopul reprezentării la nivel naţional şi internaţional. Casele de ajutor reciproc nu pot fi afiliate în acelaşi timp la două sau mai multe uniuni teritoriale ale caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor.

(3) Casele de ajutor reciproc ale salariaţilor au obligaţia de a prezenta anual situaţiile financiare uniunilor teritoriale judeţene, Uniunii Naţionale, precum şi direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(4) Uniunea Naţională primeşte, verifică şi centralizează situaţiile financiare anuale ale caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi ale uniunilor teritoriale ale acestora, în vederea depunerii la Ministerul Finanţelor Publice.

Articolul 2

(1) Obiectul de activitate al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor îl constituie acordarea de împrumuturi cu dobândă către membrii acestora. Dobânda la împrumuturi se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare.

(2) Uniunea Naţională, precum şi uniunile constituite la nivel teritorial urmăresc asigurarea stabilităţii financiare a caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi prestează servicii adaptate specificului activităţii acestora.

(3) Casele de ajutor reciproc ale salariaţilor acordă împrumuturi numai membrilor lor, pe baza unor contracte de împrumut în formă scrisă, din care să rezulte clar toţi termenii şi condiţiile de acordare prevăzute în statut. Contractele de împrumut sunt titluri executorii.

(4) Prin dispoziţiile statutare casele de ajutor reciproc ale salariaţilor trebuie să se asigure că fondurile lor, rezervele şi lichidităţile sunt suficiente pentru a asigura echilibrul structurii financiare şi aplicarea regulilor de previziune şi de risc în acordarea împrumuturilor.

Articolul 3

(1) Fondurile utilizate de casa de ajutor reciproc pentru acordarea de împrumuturi membrilor săi sunt: fondul social al membrilor, constituit prin contribuţiile acumulate ale acestora, la care se adaugă dobânzile anuale, fondurile proprii ale casei de ajutor reciproc şi mijloacele băneşti obţinute de la uniunea teritorială judeţeană sau de la Uniunea Naţională.

(2) Casele de ajutor reciproc nu pot atrage depozite de orice natură sau fonduri rambursabile, altele decât cele prevăzute la alin. (1).

(3) Nu intră sub incidenţa interdicţiei prevăzute la alin. (2) contribuţiile la fondul social al membrilor, în condiţiile în care acesta se restituie la încetarea calităţii de membru.

Articolul 4

(1) Casele de ajutor reciproc ale salariaţilor se pot înfiinţa de către salariaţi sau alte persoane care obţin venituri de natură salarială, prin asociere, în unităţile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea sau la nivel teritorial.

(2) Actul constitutiv şi statutul casei de ajutor reciproc a salariaţilor se depun, împreună cu cererea pentru dobândirea personalităţii juridice, la judecătoria în a cărei rază teritorială aceasta îşi are sediul.

Articolul 5

Casele de ajutor reciproc ale salariaţilor şi uniunile acestora se constituie, se organizează şi funcţionează ca persoane juridice potrivit dispoziţiilor prezentei legi, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare.

Articolul 6

Modul de asociere, de organizare şi funcţionare a caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor se stabileşte prin statutele proprii.

Articolul 7

(1) Uniunea Naţională şi uniunile teritoriale supraveghează activitatea caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor. Controlul activităţilor desfăşurate de casele de ajutor reciproc se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile legii.

(2) Uniunea Naţională controlează activitatea uniunilor teritoriale ale caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor.

(3) Uniunea Naţională poate iniţia procedura de dizolvare a caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor sau a uniunilor teritoriale, în condiţiile legii.

Articolul 8

Actele şi operaţiunile caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor, făcute în legătură cu obiectul de activitate al acestora, sunt scutite de orice impozite şi taxe.

Articolul 9

În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Decretului nr. 358/1949, vor pune de acord statutele proprii cu prevederile legale, înregistrându-se la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi au sediul.

Articolul 10

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 358/1949 privind organizarea caselor de ajutor reciproc pe lângă sindicate, precum şi orice alte dispoziţii contrare.