Art.25 din Statutul asociației Unirea Tecuci conține cadrul general pentru activitate de creditare (Acordare împrumut) .Aspecte specifice și concrete sunt trecute în Contractul de Credit.

acordare x3 sau x4-explicații

Creditele se acordă în limita a de 3 (trei) ori Fondul Social propriu depus. Ca excepție de la această regulă , tinerii sub 40 de ani si cei înscriși de minim 15 ani pot solicita Credit în limita a de 4 (patru) ori Fondul Social propriu depus.

Numărul de giranți este 0 (zero) pentru creditele susținute de Fondul Social propriu sau 1, 2 sau mai multi în caz contrar.

ART.25 –Creditare (acordare împrumut rambursabil).Restituirea împrumuturilor

(1)Activitatea de creditare se supune legilor in vigoare referitoare la creditare si protectia consumatorului, Regulamentelor emise de B.N.R. , Regumentul UE 679 din 2016 (GDPR) ,OUG 50/2010 privind Informatii Standard la Nivel European pentru Creditul pentru Consumatori,etc…actualizate in permanenta cu modificari succesive. Statutul in aceste conditii ofera cadrul general pentru creditare in A.A.R.D.-C.A.R. Unirea Tecuci , concret conditiile de creditare conform legilor in vigoare fiind prinse in Contractul de Credit.

(2)-Împrumuturile se acordă în limita disponibilităţilor constituite pentru acordarea de împrumuturi rambursabile la nivelul C.A.R..  

(3)-Consiliul Director stabileşte în ultima şedinţă din an ţinând cont de evoluţia economică şi financiar-bancară :

a)plafonul maxim admis la împrumut ;

<-b)în limita a de câte ori fondul social depus se acordă împrumutul;

c)condiţii speciale de acordare a împrumuturilor când este cazul;

<-d)numărul de giranţi funcţie de valoarea împrumutului.

Împrumuturile se acordă membrilor înscrisi fără a depăşi plafonul maxim admis , pe baza Contractului de împrumut depus de membrul C.A.R. la compatimentul desemnat pentru creditare Registratura/Secretariat si respectiv Inspector de Credite.

(4)-Condiţii de bazã pentru acordarea împrumuturilor:

a)să nu depăşească plafonul maxim admis la împrumut ;

b)să se situeze cu cererea în limita a de câte ori fondul social se acordă împrumutul;

c)să aibă fondul social integral depus la data depunerii Contractului sau sa solicite prin bifare pe Contract dorinta de a i se retine Fondul din credit;

d)să nu aibă restanţe la C.A.R. şi să aibă obligaţiile faţă de asociaţie achitate la zi;

e)să aibă cererea completată corect ,cu date corecte ,fără ştersături sau modificări evidente.

Neindeplinirea acestor conditii poate reprezenta motiv pentru respingere totalã sau partialã a solicitãrii de creditare. Conditiile specifice mentionate in Contractul de credit trebuie la rândul lor respectate pentru aprobarea Contractului.

Contractele se analizeazã prin dialog direct cu solicitantii iar in cazul în care sunt îndeplinite conditiile de creditare se pot inainta cãtre semnare Contabilului Sef si Presedintelui Asociatiei apoi se pot plati la ghiseele nominalizate.

(5)-Inspectorul de Creditare are dreptul de a propune refuzarea acordarii împrumutului atunci când constată, referitor la Contract sau la modul de completare al Contractului , următoarele:

a)datele de identificare ale titularului sau giranţilor sunt eronate;

b)datele cuprinse în interiorul Contractului nu sunt corecte,nu sunt adevărate sau nu pot fi dovedite;

c)împrumuturile anterioare n-au fost plătite conform Desfasuratorului Contractului de credit , s-au acumulat restanţe sau penalităţi;

d)rata împrumutului este egală sau depăşeşte venitul de natură salarială sau pensia titularului sau nu respecta conditiile de indatorare ale B.N.R.;

e)exista executari silite in derulare pe numele titularului imprumutului sau girantilor.

Refuzul efectiv al unei solicitari de creditare in urma propunerii Inspectorului de Creditare este la latitudinea Presedintelui Asociatiei si/sau Contabilului Sef  .

(6)-Pentru împrumuturile acordate, împrumutaţii vor plăti dobândă conform Contractului.

Dobânda va ţine cont în principal de rata inflaţiei dar şi de alţi factori de influenţă economicã.Dobânda va fi analizată şi aprobată de Consiliul Director în ultima şedinţă din an dar funcţie de evoluţia pieţii economice şi bancare poate fi modificată ori de câte ori este nevoie în cursul unui an.

(7)-Plata efectivã a imprumuturilor se efectueazã cãtre titularului contractului sau în cazuri excepţionale , pe bază de împuternicire scrisă unei terţe persoane , de preferinţă sot/sotie sau rudă de grad I cu împrumutatul , în limita unei singure împuterniciri în timpul unui an.Imputernicirea trebuie sa fie semnatã de titular si de imputernicit iar la ridicarea efectiva a banilor trebuie sa fie prezentate ambele buletine (ale titularului si imputernicitului) in original.

Ca giranţi pot fi persoane membre A.A.R.D.-C.A.R.Unirea Tecuci sau care nu sunt membre A.A.R.D.-C.A.R.Unirea Tecuci, care au venituri de natură salarială dovedibile prin adeverinţă de salariat sau sunt pensionari şi dovedesc acest lucru prin cuponul de pensie.Cuponul de pensie trebuie prezentat in original.

Giranţii nu sunt obligaţi de a se prezenta personal la acordarea împrumuturilor titularilor şi nici la depunerea cererilor , de sinceritatea si legalitatea completării contractelor urmând a răspunde titularul ţinând cont şi de dispoziţiile legale privind falsul în declaraţii.

(8)-Împrumuturile se pot acorda şi în limita Fondului Social depus, tot pe bază de Contract de împrumut completat.

(9)-Restituirea împrumutului începe cu prima lună după primirea sumei împrumutate conform Desfasuratorului Contractului de Imprumut acceptat. 

În caz de întârziere la plata ratelor se vor calcula penalităţi în procent la valoarea ratei pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi lucrătoare a lunii următoare conform Desfașurătorului Contractului de împrumut.Procentul de calcul al penalităţilor se analizează şi se aprobă de Consiliul Director în ultima şedinţă a anului.

(10)-Plata anticipata a ratelor in contextul Contractului de imprumut semnat de parti si a actualului Statut tine cont de rambursarea in intregime a 2 sau mai multe rate .

În caz de plată anticipata a ratelor lunare,în baza cererii depuse de membrul C.A.R., se va proceda la recalcularea dobânzii, iar suma rezultată se va adăuga la Fondul Social al acestuia.

(11)-Ordinea de încasare a sumelor la ghiseu va fi ţine cont de încasarea cu precădere a ratelor și dobânzilor ,a penalităţilor de întârziere , a depunerilor în contul fondului propriu , a celorlalte cheltuieli cum ar fi cheltuieli de urmărire.

Penalităţile sau cheltuielile cu urmărirea rămase neîncasate se încasează cu proxima ocazie sau se compensează cu capitalul social.

(12)-În cazul în care ratele scadente din împrumutul acordat nu se rambursează la termenele stabilite prin desfasuratorul contractului de împrumut se va proceda după cum urmează:

a)inspectorul de credite va lua legătura fie direct, fie telefonic, cu împrumutatul titular sau giranţii acestuia imediat ce constată trecerea în prima lună de neplată;

b)dacă în urma avizării verbale împrumutatul nu se prezintă la plată inspectorul de credite notifică în scris împrumutatul si giranţii incepand cu a doua luna de neplata;

c)dacă în urma notificării scrise împrumutatul nu se prezintă la plată,  inspectorul de credite prezintă cazul Consiliului Director care declară scadenţa împrumutului şi trece la executarea silită a împrumutatului şi a giranţilor acestuia conform cu prevederile Contractului de Imprumut.

În urma oricăruia dintre procedeele de mai sus, C.A.R.–ul trebuie să urmărească recuperarea împrumutului acordat,a penalităţilor aferente ratelor restante,a cheltuielilor de judecată şi urmărire.